Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Ing. Martin Vigláš, MBA

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 22. 02. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Mikeš

Omluveni:     p. Král, p. Kouřil

Nepřítomni:  

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Konalo se jednání na Magistrátu, předseda p. Džuvarovský, místopředseda p. Roman Kůtek. Naše požadavky byly předány, jsou buď zadány k řešení, nebo některé již splněny – viz níže.

15. 02. od 17 hodin se konala veřejná beseda příměstské části Čejetice na Magistrátu města MB – viz samostatný zápis.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– nové 2 koše za rozbité na odpadky: křižovatka ulic Vodárenská s Červenkou a ul. Nová v zatáčce před serpentinou

– opravené rozbité zavírání u kontejneru na elektroodpad za prodejnou COOP

– u borovice ve Vodárenské ul. u Černých je po kalamitě zlomená větev – odstraněno, uklizeno

– přísavník z plotu proti kontejnerům u vodárenské věže prorůstá nejen do chodníku ale už i do silnice – částečně odstraněno

– opravena houpačka na dětském hřišti

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“, případně vyrobit novou

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromů – bylo srovnáno, dále není akutní

– borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstranit

– odstranit břečťan z pomníku padlých – při jarní očistě

– na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.)

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 jsou uvolněné kameny

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu této polní cesty

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu

c) Nové požadavky

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je)

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ničí majetek města a jeho plody barví (dříve se používaly k barvení látek), při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva

d) Připomínky hostů

– nemáme

e) Informace komise – upozornění

– věnujte pozornost zápisu z veřejné besedy

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 29. 03.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Otázky na jednání obyvatel Čejetic při Veřejné besedě příměstské části Čejetice s představiteli města dne 15. 02. 2023 od 17 hod. na Magistrátu města Mladá Boleslav

Pan Bouška omluvil p. primátora Nwelatiho a vedl jednání – viz odpovědi:

 1. Stav vybudování prostoru pro setkávání obyvatel (varianta odkoupení budovy bývalého hostince – zmiňoval se pan primátor Nwelati v rámci předvolební akce v Čejeticích)?

S novým majitelem zmíněné budovy jednal p. Nwelati, p. Bouška nemá informace, zjistí.

2. Stav jednání ohledně situace paní Lady Kamínkové?

Řešení probíhá dále mezi soukromými osobami, žádný zásah ze strany Magistrátu.

3. Jak bude pokračovat výstavba nové části Nad Červenkou?

Nejsou informace, jedná se o soukromé investory.

4. Jak je zajištěna informovanost členů komise obecně o záměrech / postupech prací (členové komise jsou obyvateli tázáni a neumí odpovědět, když nemají informace)?

O investičních akcích by měly být informace v rámci Příměstské komise Magistrátu – pokud tam nejsou informace podávány, je třeba si dát požadavek.

5. Proč nejsou členové komise zváni k jednání o investičních a stavebních akcích v Čejeticích?

Jedná se o akce města, zástupci budou zváni, budou-li mít zájem.

6. Jak jsou koordinovány práce /opravy inženýrských sítí?

Ze strany Magistrátu je záměr akce koordinovat, jak jsou známy v časovém horizontu.

7. Zajištění prací firmy Compaq na čištění chodníků v zimním období?

Zajištění úklidu v požadované kvalitě není ani tolik problém peněz, ale lidí (300 km chodníků v MB celkem) à kdyby někdo z Čejetic měl zájem o tuto práci, lze ho zaplatit.

8. Bude probíhat ošetření chodníků herbicidem proti plevelům?

Na jaře se bude provádět mechanicky, v létě 3x alternativním herbicidem (než zakázaný Roundap) – lze také horkou párou, tam jsou ale problémy s technikou.

9.Jak lze zařídit ořezávání zeleně, která přerůstá z plotů a majitelé to sami nedělají (vadí to průchodnosti chodníků)?

Musí se byrokraticky: podat výzvu, oznámit městu přes komisi pro PK  … Jedná-li se o místa, kde je domluva nemožná, oznámit rovnou na Magistrát, tam pak lze zařídit ořezání.

10. Odstranění borovice za hřbitovní zdí, která větvemi zasahuje do prostor hřbitova, po poslední kalamitě ulomené větve – proč nemůže být odstraněna?

Ke kácení není důvod, bude se kontrolovat à případné vzniklé škody řešit z pojistky města.

11. Existuje program na obnovu polních cest – bylo by možné ho uplatnit na naše podmínky? (projekt „Živá půda na obnovu polních cest a obnova krajiny“)?

Jedná se o cestu do Chobot, lze vyčistit – p. Bouška zadá, zjistí.

12. Jaký je záměr s bývalým sadem zahrádkářů?

Aktuálně záměr není, počítá se jen s kapacitou na rozšíření hřbitova a v současné době, aby půda neležela ladem, lze řešit krátkodobým záměrem – p. Bouška navrhuje schůzku.

13. Potřebná oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého (úprava v r. 2010, kdy byla na původní zachovaný podstavec pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého) – snaha uplatnit z participativního programu, ale máme problém s odhadem nákladů?

… oprava již byla komisí Čejetic zadána

14. Neukázněnost řidičů MHD – nedodržují trasu jízdy, nezajíždějí na určené zastávky (cestující pak musí nastupovat či vystupovat do silnice); jedná se o nepravidelné porušení předpisů, problematické doložit konkrétní dobu a konkrétního řidiče?

Problém je personální, řidičů je nedostatek – pro řešení stačí čas a číslo linky. Dne 18. 02. 2023 bude profesní školení řidičů, budou jim správné trasy připomenuty.

15. Požadujeme častější projíždění a kontrolu strážníky MP?

Z hlediska města jsou Čejetice „klidovou zónou“, proto je zde méně kontrol, v současné době jsou kontroly opět navyšovány kvůli sledování výskytu ptačí chřipky.

16. Je v plánu doplnit chodník v Koněvově ulici vedle serpentýny?

Při výstavbě chodníku na zmíněném místě je problém s financemi (chodník tam nikdy nebyl) a hlavně by tam obyvatelé i návštěvníci kosmetické provozovny přišli o parkování

Parkování je problematické v celých Čejeticích, protože silnice nejsou dle zákona dost široké na průjezd oběma směry a parkování; systém jednosměrek by také všem nevyhovoval …

17. Proč se ve městě a v naší příměstské části Čejetice nelikvidují pajasany, je to agresivní dřevina a již 14. 11. 2013 slíbil p. primátor, že je město bude likvidovat a nahrazovat jinými dřevinami. Ve Vodárenské ul. u klubu seniorů prorůstá zpod základů objektu a ve Vodárenské ul. před číslem 184 je jich několik a pořád přibývají?

Jedná se o škumpu orobincovou, ta se nikde nevysazuje – řešit na příslušném odboru; zmíněné místo ve Vodárenské ulici je v soukromém majetku, řešení je věcí majitele.

18. Proč město nepracuje lépe s organizacemi, které pomáhají zlepšovat kulturu města? Proč například nepodpoří tuto příměstskou část výstavbou malého kulturního domu? Tento dům by sloužil pro akce Baráčníků, TJF ale i dalších?

Existuje možnost participace města na akcích, lze řešit – akce schvaluje Rada města a nad rozpočtem lze jednat. Spolupráce s kulturními akcemi města je možná, dostaneme kontakt na pana Prunera

Výstavba „kulturního domu“ – nutnost místa pro spolkovou činnost je známá, rýsují se možná řešení – viz bod č. 1

19. Město již v minulosti s občany diskutovalo, že rozšíří místní hřbitov. Před volbami se o této skutečnosti nemluvilo. Jaký je aktuální stav věci rozšíření hřbitova v Čejeticích?

Pohřbívání na Novém hřbitově ukončeno, nutno dodržet tzv. tlecí dobu 10 let, teprve pak lze přesouvat, tj. do té doby žádné řešení není možné.

20. Proč kultura města nespolupracuje s organizacemi, které tvoří akce?

viz odpověď k č. 18

21. Proč dopravní podnik MB do příměstské části nevypraví autobusy menší tzv. minibusy.

Výběrové řízení na pořízení minibusů ztroskotalo (využily by se 4 pro město), pořizování dalších busů bude nutné, ve městě stoupá počet obyvatel, zvláště v okrajových čtvrtích.

22. U obchodu Coop byla nainstalována kamera, která je namířena na parkování před obchodem, kde je žlutá čára. Na tomto zákazu však většina občanů stejně stojí a celý záměr je tedy k ničemu? Jak dochází a jestli vůbec k pokutování za tyto přestupky tak, aby občané dodrželi tento záměr?

Kamera byla zřízena primárně kvůli školce a pokud někdo parkuje na žluté čáře, volat MP.

23. Jaký byl hlavní důvod nařízení přednosti zprava v příměstské části? Tuto zónu nedodržují ani občané a především ani dopravní podnik MB.

Cíl byl zklidnit dopravu a hledat řešení bez výjimek;

Námitka zavést přednost zprava až u statku má zastánce, p. Bouška nechá prověřit.

24. Jak postupovat při zjištění černé skládky?

Kdo zjistí, má volat MP, nejdříve se řeší majitel pozemku, pak může Compaq dostat zadáno vyčištění

Mladá Boleslav, dne 15. 02. 2023

Zapsala: Marie Karbusová

Dotazy od občanů ČEJETIC

Pokud máte další dotazy na vedení města MB, pošlete své otázky na email: alunka.b@seznam.cz

Otázka č.1

Čejetice jsou příměstskou částí která především co se týče neziskové organizace Baráčníků dělá mnoho akcí pro děti a i rodiče nejen z Čejetic, ale i Mladé Boleslavi. Proč město nepracuje lépe s organizacemi, které pomáhají zlepšovat kulturu města? Proč například nepodpoří tuto příměstskou část výstavbou malého kulturního domu? Tento dům by sloužil pro akce Baráčníků, TJF ale k dalších.

Otázka č.2

Město se již zavázalo, že přemístí místní hřbitov. Před volbami se o této skutečnosti nemluvilo. Jaký je nyní aktuální stav věci přemístěni hřbitova do Čejetic?

Otázka č.3

Proč kůltura města nespolupracuje s organizacemi, které tvoří akce? Mladá Boleslav jako taková nemá vůbec bohatou kulturní činnost narozdíl od jiných menších měst s daleko nižším rozpočtem, než tomu je v MB. Spolupráce Kultury města a jiných organizací by mohla zvednout kulturu v MB. Zajímá se vůbec město a kultura o dění v příměstské části? Proč město neoslaví organizace a nepomůže zastřesit jak finančně tak materiálově nebo užitečnými rady organizace?

Otázka č.4

Proč dopravní podnik MB do příměstské části nevypraví autobusy menší tzv. minibusy. Velice často se tak stává, že autobusy jsou prázdné a zbytečně se plýtvá pohonnými hmotami velkých autobusů?

Otázka č.5

U obchodu Coop byla nainstalována kamera, která je namířena na parkování před obchodem kde je žlutá čára. Na tomto zákazu však většina občanů stejně stojí a celý záměr je tedy k ničemu? Jak dochází, a jestli vůbec, k pokutování za tyto přestupky, tak aby občané dodrželi tento záměr?

Otázka č.6

Jaký byl hlavní důvod nařízení přednosti zprava v příměstské části? Tuto zónu nedodržují ani občané a především ani dopravní podnik MB. Např. autobus proletí ulicí Jabloňova bez přednosti a také s vyšší rychlostí než je povolená.

Otázky na jednání obyvatel Čejetic při Veřejné besedě příměstské části Čejetice s představiteli města dne 15. 02. 2023 od 17 hod. na Magistrátu města Mladá Boleslav

 • stav vybudování prostoru pro setkávání obyvatel (varianta odkoupení budovy bývalého hostince – zmiňoval se pan primátor Nwelati v rámci předvolební akce v Čejeticích)
 • stav jednání ohledně situace paní Lady Kamínkové
 • jak bude pokračovat výstavba nové části Nad Červenkou
 • jak je zajištěna informovanost členů komise obecně o záměrech / postupech prací (členové komise jsou obyvateli tázáni a neumí odpovědět, když nemají informace)
 • proč nejsou členové komise zváni k jednání o investičních a stavebních akcích v Čejeticích
 • jak jsou koordinovány práce /opravy inženýrských sítí
 • zajištění prací firmy Compaq na čištění chodníků v zimním období
 • bude probíhat ošetření chodníků herbicidem proti plevelům
 • jak lze zařídit ořezávání zeleně, která přerůstá z plotů a majitelé to sami nedělají (vadí to průchodnosti chodníků)
 • odstranění borovice za hřbitovní zdí, která větvemi zasahuje do prostor hřbitova, po poslední kalamitě ulomené větve – proč nemůže být odstraněna
 • existuje program na obnovu polních cest – bylo by možné ho uplatnit na naše podmínky? (projekt „Živá půda na obnovu polních cest a obnova krajiny“)
 • jaký je záměr s bývalým sadem zahrádkářů
 • potřebná oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého (úprava v r. 2010, kdy byla na původní zachovaný podstavec pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého) – snaha uplatnit z participativního programu, ale máme problém s odhadem nákladů
 • neukázněnost řidičů MHD – nedodržují trasu jízdy, nezajíždějí na určené zastávky (cestující pak musí nastupovat či vystupovat do silnice); jedná se o nepravidelné porušení předpisů, problematické doložit konkrétní dobu a konkrétního řidiče
 • požadujeme častější projíždění a kontrolu strážníky MP
 • je v plánu doplnit chodník v Koněvově ulici vedle serpentýny

zaslat na Magistrát pí. Kracíkové

Jednání komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. ledna 2023

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 01. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Král

Omluveni:     p. Svoboda

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Kouřil, p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání. Také popřál všem přítomným hezký nový rok 2023. Komise minutou ticha uctila památku zemřelého p. Vrchlavského.

I. Zprávy z Magistrátu

Konalo se první jednání na Magistrátu, předseda p. Džuvarovský, místopředseda p. Roman Kůtek. Zápis ještě není k dispozici. 15. 02. od 17 hodin se koná veřejná beseda příměstské části Čejetice ve velké zasedací síni Magistrátu města MB – viz vývěsky.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • zasypaná díra (výtluk) na silnici v Koněvově ul. před domem č. 52
 • umístěné zrcadlo na křižovatce ulic Nezvalova a Vodárenská
 • umístěné zrcadlo v ul. Koněvova před domem Krejčíků
 • vyspravená lampa na křižovatce ulic Pod ořechy a Jabloňová

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“
 • umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací
 • opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromů
 • p. Dlab neustále připomíná nedodržování rychlosti řidičů nákladních vozidel a nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel
 • opravit houpačku na dětském hřišti

c) Nové požadavky

 • borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstranit
 • odstranit břečťan z pomníku padlých
 • u borovice ve Vodárenské ul. u Černých je po kalamitě zlomená větev
 • na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu
 • ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.)
 • v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 jsou uvolněné kameny
 • rozbité 2 koše na odpadky: křižovatka ulic Vodárenská s Červenkou a ul. Nová v zatáčce před serpentinou
 • rozbité zavírání u kontejneru na elektroodpad za prodejnou COOP

d) Připomínky hostů

p. Srb:

 • díra v ul. Chobotecká u hřbitova u firmy (dříve Benet)
 • odstranění tisu u chodníku naproti zvoničce
 • chodník v zatáčce na Dalovice není čištěn – údržba končí na rohu a nejede až za zatáčku, přitom chodník už je nově upraven
 • na stezce od Zvěřinových popadané bloky z jejich plotu
 • přísavník z plotu proti kontejnerům u vodárenské věže prorůstá nejen do chodníku ale už i do silnice
 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce

e) Informace komise – upozornění

 • počet velkoobjemových kontejnerů je omezen financemi
 • černá skládka v zatáčce do Chobot
 • přechod u křižovatky ulic Vodárenská a Nad Červenkou nemůže být, jedná se o zatáčku

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 22. 02. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

Veřejná beseda příměstské části Čejetice

Pozvánka
Komise Rady města Mladé Boleslavi pro rozvoj příměstských části SEVER Vás zve na veřejnou besedu příměstské části Čejetice s představiteli města, která se uskuteční

ve středu 15.února 2023

ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61.

Svoz účastníků na besedu i zpět je zajištěn zdarma. Autobus pro účastníky bude přistaven na zastávkách MAD:

 • Čejetice Jabloňová v 16:20 hod.
 • Čejetice U hřiště 16:25hod.
 • Čejetice v 16:30hod.
 • Čejetice Koněvova v 16:30hod.

po skončení besedy na zastávce MAD Komenského náměstí.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30.11. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, p.Král

Omluveni:     p. Svoboda p.Mikeš

Nepřítomni:   ing.Karbusová

Hosté:            p.Hušek, p.Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Termín a zvolený předseda pro komisi příměstské části Čejetice nám ještě nebyl oznámen, bude do konce tohoto roku.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– Na křižovatce ulic Vodárenská a Příčná, byly opraveny kanály v silnici. Dále na křižovatce ulic Příčná a Nezvalova a v ulici Příčná a Nová.

– Byly dokončeny chodníky ve Vodárenské ulici a v Koněvově.

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) hrozí nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti

– borovice nad hřbitovní zdí odstraněna nebude, je zpráva z magistrátu, máme si naše hroby dát pojistit.

– opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromu- zůstává.

– pan Dlab neustále připomíná na nedodržování rychlosti řidičů okolo jeho domu ve Vodárenské ulici.

c) Nové požadavky

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“

-na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová je lampa provizorně vypodložená – hrozí nebezpečí při doteku –bude opravena 6.12.22.

e) Informace komise –dotazy hostů.

– na velkoobjemové kontejnery – proč nejsou častěji?

– černá skládka v zatáčce do Chobot.

– jaká je záruční doba na nové chodníky (2 roky)?

– v Koněvově ulici se propadá silnice od č.52 až 54 a v příkopu se uvolňují kameny.

– stížnosti hostů na obyvatele, kteří netřídí odpad.

– požadavek na instalaci zrcadla do křižovatky ul. Vodárenská a Nezvalova.

-požadavek na přechod ul. Vodárenská a Nad Červenkou.

Veškeré připomínky a požadavky hostů byly předány na magistrát.

Další  jednání

ve středu 30.1.23 od 18:00 hod. v klubovně. Zapsala:Bělská Alena   

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 10. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová

Omluveni:     p. Svoboda, p. Král

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání. Komise se sešla po prázdninové pauze, minulý měsíc byla většina členů omluvena.

I. Zprávy z Magistrátu

Termín jednání na Magistrátu ještě po volbách nebyl stanoven.

Komise vznáší požadavek na informování zástupců komise, kteří se zúčastňují jednání na Magistrátu. Jedná se nejen o připravované akce, ale i o harmonogram plánovaných prací. Připomínáme nesplněné požadavky, aby jejich vyřešení nemylo opomenuto. Z toho důvodu se komise dohodla, že od tohoto zápisu napříště budou také přeposílány na Magistrát.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– natřené zábradlí u školky, pod schody a v Koněvově ulici u Krejčíků, desky na zábradlí u Krejčíků budou nainstalovány nové

– rozbitá houpačka na dětském hřišti je v současné době odstraněna, čeká se na vrácení po opravě

– natřeny lavičky po celých Čejeticích

– opraven chodník na křižovatce ulic Chobotecká a Májová + vybudováno stání pod kontejnery

– na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová opraveno vypodložení lampy

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

c) Nové požadavky

– v současné době probíhají rozsáhlé úpravy a opravy komunikací, nejsou aktuální nové požadavky

d) Připomínky hostů

– hosté nebyli

e) Informace komise – upozornění

– parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně – stav se změnil, protože na dotyčném místě byl vytvořen povrch z tzv. šotoliny – na komisi se obracejí spoluobčané s dotazem, kdo zmíněný povrch vybudoval, tj. zaplatil

– stížnosti na dávání přednosti zprava před statkem – proč nemohla přednost začít až za touto křižovatkou (ve směru jízdy do Čejetic)?; nebyla by to žádná výjimka ze zavedení přednosti zprava v celé čtvrti! – spoluobčané stále a znovu upozorňují!

– na vývěskách je informace o svozu odpadu – datum, podrobné informace

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 30. 11. 2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Statutární město Mladá Boleslav

Zastupitelstvo Statutárního města Mladá Boleslav se na svém X. zasedaní dne 3/2015 usneslo vydat v souladu s ustanoveními §10, písm. a) a §84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“).

Read More

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 06. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská,

Omluveni:     p. Svoboda, p. Král, Ing. Karbusová, p. Mikeš

Nepřítomni:  

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

V zápise ze zasedání komisí na Magistrátě jsou uvedeny naše předané požadavky dle zápisu.

 • rozbitá palisáda okolo kontejnerového stání v Koněvově ulici u bývalé hospody bude řešena s novou výstavbou (nový majitel)

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • 29. června bylo slavnostně otevřeno nové sportovní hřiště s umělým trávníkem, celkové náklady na investici byly 5,7 mil. korun včetně DPH.
 • opraven chodník na křižovatce Májová a Chobotecká, zároveň vybudováno v ulici Chobotecká stání pod kontejnery a nový chodník v Májové ulici.
 • v Nové ulici od lesíka je opravený chodník
 • v rekonstrukci je chodník ve Vodárenské ulici a rekonstrukce chodníku bude pokračovat v Koněvově ulici na Dalovice
 • Magistrát na žádost naší komise zajistil novou vývěsní skříňku u klubu seniorů, kde je volební místnost.
 • natřená lavička u autobusové zastávky v Koněvově ulici.
 • v Července, pod hřištěm je zasypaná a upravená povrchová kanalizace

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) hrozí nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • natřít zábradlí u školky a u schodiště
 • natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti.
 • 03. 05. 2022 schůzka, která se konala u schodů, nebyl dosud napsán zápis – rekonstrukce schodů.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromu
 • vyměnit písek na dětském hřišti
 • pan Dlab neustále připomíná na nedodržování rychlosti řidičů okolo jeho domu ve Vodárenské ulici

c) Nové požadavky

 • posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“
 • návrh na „Využití kulturní místnosti v Čejeticích“ – jedná se o zamýšlené místo, se žádostí na Magistrát města MB se spojují všechny organizace a spolky v Čejeticích, jakož i občané – viz stránky Čejetic – bylo předáno na Magistrát
 • nedodržování předepsané rychlosti, ani přednosti zprava, zvláště v ulici Jabloňová, Vodárenská s křižovatkou Chobotecká
 • na křižovatce silnic Chobotecká a Jabloňová jsou výtluky
 • na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová je lampa provizorně vypodložená – hrozí nebezpečí při doteku

e) Informace komise – upozornění

 • parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně, zeleň je zničená a před domem je asfaltový obrus a parkování na zeleň je u sousedního domu.
 • stížnosti na dávání přednosti zprava před statkem – proč nemohla přednost začít až za touto křižovatkou (ve směru jízdy do Čejetic)?; nebyla by to žádná výjimka ze zavedení přednosti zprava v celé čtvrti! – spoluobčané stále a znovu upozorňují!
 • odkryté kanalizační potrubí v Července bude zakryto až po kontrole v jarních měsících – hotovo

Komise přeje krásné prázdniny a Vám všem hezkou dovolenou.

D a l š í  j e d n á n í

ve středu 28.09.2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Bělská Alena