Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Město se zavazuje k realizaci projektu lesního hřbitova

Město se zavazuje k realizaci projektu lesního hřbitova, vybudování veřejného pohřebiště včetně uvedení do užívání dle platných právních předpisů, v předpokládané hodnotě 30 milionů Kč v termínu do 31. 12. 2018, a to v lokalitě Mladá Boleslav – Čejetice, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mladá Boleslav Město prohlašuje, že je vlastníkem všech pozemků uvedených v usnesení a tyto nemají žádné právní ani faktické vady, které by bránily realizaci projektu vybudování lesního hřbitova.

Termín konečné realizace projektu, tj. vybudování veřejného pohřebiště včetně uvedení do užívání dle platných právních předpisů, lze změnit jen na základě písemného dodatku ke smlouvě. Město se zavazuje, že bude společnost průběžně písemně informovat o plnění jednotlivých fází projektu dle časového harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Společně s tím se město zavazuje společnost informovat o dosavadním využití finančních prostředků na předmětný projekt.

Popis a předpokládaný harmonogram projektu vybudování lesního hřbitova

Projekt bude zahrnovat:

  1. obřadní síň
  2. hrobová místa pro hluboké pohřbívání
  3. urnové háje
  4. kolumbária

Kapacita lesního hřbitova bude minimálně 2300 nových hrobových míst, a to v kombinaci všech typů uvedených pod body 2. až 4. Přesná skladba a počty budou přesně specifikovány v projektové dokumentaci, tak aby to bylo v souladu s nynějšími i budoucími potřebami pohřbívání.

Harmonogram:

  1. odsouhlasení základní studie do 31.1.2017
  2. zpracování podrobné studie do 30.4.2017
  3. zpracování realizační projektové dokumentace do 30.9.2017
  4. uzavření smlouvy s vítěznými dodavateli jednotlivých částí projektu do 31.3.2018
  5. zahájení realizace projektu do 1.4.2018
  6. realizace projektu do 31.12.2018

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment