Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Statutární město Mladá Boleslav

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo Statutárního města Mladá Boleslav se na svém X. zasedaní dne 3/2015 usneslo vydat v souladu s ustanoveními §10, písm. a) a §84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“).

Čl. 1

Účel vyhlášky

  1. Předmětem této vyhlášky je omezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě.
  2. Cílem této vyhlášky je zlepšeni pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném území města[1] omezením činnosti uvedených v čl. 2.

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

  1. Nežádoucí činností se rozumí jednorázové, nahodilé používaní strojů, přístrojů a zařízeni způsobující hluk v nevhodnou denní dobu.
  2. Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvaní hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, upravují zvláštní zákony.[2]

Čl. 3

Omezeni činnosti

O nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích[3] v době od 6.00 do 12.00 hodin je každý v zastavěném území města povinen zdržet se používaní strojů, přístrojů a zařízení způsobující hluk (např. cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, drtiček větví, motorových sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček apod.).

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

V Mladé Boleslavi dne 30. 03. 2015


[1] §58 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů.

[2] např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonu, ve znění

pozdějších předpisů.

[3] §2 a §3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz na platné vyhlášky a nařízení města

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment