Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

V části Čejetic platí od 3. 12. nový dopravní režim

V příměstské části Čejetice v ulicích Vodárenská, Chobotecká, Nad Červinkou, Polní a Májová dojde s platností od 3. prosince k trvalé úpravě silničního provozu. Celá lokalita bude řešena jako zóna 30 s předností zprava. Instalaci příslušného dopravního značení zajišťuje Správa komunikací.

V E Ř E J N Á VYHLÁŠKA

Oznámení o opatření obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako orgán státní správy příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti, kterou dne 09.06.2021 podal(a) statutární město Mladá Boleslav, IČO: 00238295, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1, zastoupené odborem dopravy, oddělením silničního hospodářství, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, KRPS-109192/ČJ-2021-010706 ze dne 12.05.2021 a souhlasu správce místních komunikací,

I. ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy podle ust. § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

Předmětem opatření je:

Trvalá úprava silničního provozu na místních komunikacích v příměstské části Čejetice u Mladé Boleslavi, spočívající v umístění svislého dopravního značení – Zóna s dopravním omezením – na místních komunikacích, v souladu s DIO S 3244 JAZNAK spol. s r.o., která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Celá lokalita bude řešena jako zóna 30 s předností zprava.

Komunikace: místní komunikace v ulici Vodárenská, Chobotecká, Nad Červinkou, Polní a Májová v Čejeticích u Mladé Boleslavi.

Dopravní značení: IZ 8a,b, (B 20a–30km, B 13-3,5t-Mimo dopravní obsluhy a BUS, Přednost zprava)

Instalaci provede: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o., Vančurova 1309, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1

Podmínky provedení dopravního značení :

1) Bude užito reflexní dopravní značení 1. třídy (R 1) v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.

2) Dopravní značení musí svým provedením a rozmístěním odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále ČSN EN 12899-1 a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65.

3) Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

4) Svislé i vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav KRPS-109192/ČJ-2021-010706 ze dne 12.05.2021.

5) Celkové umístění všech dopravních značek je patrné z grafické části dopravně inženýrského opatření DIO S 3244 JAZNAK spol. s r.o., která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

6) Stávající dopravní značení, které je v rozporu s tímto stanovením bude odstraněno.

7) Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

O d ů v o d n ě n í

Dne 09.06.2021 podal(a) statutární město Mladá Boleslav, IČO: 00238295, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1, zastoupené odborem dopravy, oddělením silničního hospodářství, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v Mladé Boleslavi, v souvislosti se zřízením zóny s dopravním omezením v příměstské části Čejetice u Mladé Boleslavi. Návrh opatření spočívajívá v umístění svislého dopravního značení na místních komunikacích podle předložené dokumentace DIO S 3244 JAZNAK spol. s r.o..

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, byl návrh opatření na místních komunikacích v Mladé Boleslavi projednán s majetkovým správcem místních komunikací a s příslušným orgánem Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, územním odborem, Dopravním inspektorátem v Mladé Boleslavi, KRPS-109192/ČJ-2021-010706 ze dne 12.05.2021. Písemná vyjádření těchto orgánů tvoří podklady řízení.

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, byl dne 28.06.2021 vydán návrh opatření obecné povahy pod č.j.: 56474/2021/ODSD/VaHo, který byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav ve dnech od 29.06.2021 do 15.07.2021. V návrhu byly vyzvány dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohl kdokoli k návrhu uplatnit písemné připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny. V souladu s ustanovením § 172 odst. 5, správního řádu, mohli k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Námitky a připomínky, které byly uplatněny v zákonné lhůtě: námitky nebyly podány.

Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto opatření, proto vydává toto opatření obecné povahy, kterým je stanovena výše uvedená místní úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení místní úpravy provozu dle § 77 zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

P o u č e n í

Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrát města Mladá Boleslav.

Podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Ustanovení § 172 odst. 1 platí obdobně. Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle § 172. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Za správnost vyhotovení: Václav Honc DiS. referent dopravy a správy dopravy

Václav Honc DiS.
referent dopravy a správy dopravy

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………………………. Sejmuto dne: ………………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha: Situace DIO S 3244 JAZNAK spol. s r. o. – návrh úpravy dopravního značení

Rozdělovník:
Účastník řízení:

Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1, SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o., Vančurova 1309, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1 Úřední deska Magistrátu města Mladá Boleslav,

Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516, SPIS

Odkaz na originál dokumentu
Mapa dopravní situace

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment