Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Otázky na jednání obyvatel Čejetic při Veřejné besedě příměstské části Čejetice s představiteli města dne 15. 02. 2023 od 17 hod. na Magistrátu města Mladá Boleslav

Pan Bouška omluvil p. primátora Nwelatiho a vedl jednání – viz odpovědi:

  1. Stav vybudování prostoru pro setkávání obyvatel (varianta odkoupení budovy bývalého hostince – zmiňoval se pan primátor Nwelati v rámci předvolební akce v Čejeticích)?

S novým majitelem zmíněné budovy jednal p. Nwelati, p. Bouška nemá informace, zjistí.

2. Stav jednání ohledně situace paní Lady Kamínkové?

Řešení probíhá dále mezi soukromými osobami, žádný zásah ze strany Magistrátu.

3. Jak bude pokračovat výstavba nové části Nad Červenkou?

Nejsou informace, jedná se o soukromé investory.

4. Jak je zajištěna informovanost členů komise obecně o záměrech / postupech prací (členové komise jsou obyvateli tázáni a neumí odpovědět, když nemají informace)?

O investičních akcích by měly být informace v rámci Příměstské komise Magistrátu – pokud tam nejsou informace podávány, je třeba si dát požadavek.

5. Proč nejsou členové komise zváni k jednání o investičních a stavebních akcích v Čejeticích?

Jedná se o akce města, zástupci budou zváni, budou-li mít zájem.

6. Jak jsou koordinovány práce /opravy inženýrských sítí?

Ze strany Magistrátu je záměr akce koordinovat, jak jsou známy v časovém horizontu.

7. Zajištění prací firmy Compaq na čištění chodníků v zimním období?

Zajištění úklidu v požadované kvalitě není ani tolik problém peněz, ale lidí (300 km chodníků v MB celkem) à kdyby někdo z Čejetic měl zájem o tuto práci, lze ho zaplatit.

8. Bude probíhat ošetření chodníků herbicidem proti plevelům?

Na jaře se bude provádět mechanicky, v létě 3x alternativním herbicidem (než zakázaný Roundap) – lze také horkou párou, tam jsou ale problémy s technikou.

9.Jak lze zařídit ořezávání zeleně, která přerůstá z plotů a majitelé to sami nedělají (vadí to průchodnosti chodníků)?

Musí se byrokraticky: podat výzvu, oznámit městu přes komisi pro PK  … Jedná-li se o místa, kde je domluva nemožná, oznámit rovnou na Magistrát, tam pak lze zařídit ořezání.

10. Odstranění borovice za hřbitovní zdí, která větvemi zasahuje do prostor hřbitova, po poslední kalamitě ulomené větve – proč nemůže být odstraněna?

Ke kácení není důvod, bude se kontrolovat à případné vzniklé škody řešit z pojistky města.

11. Existuje program na obnovu polních cest – bylo by možné ho uplatnit na naše podmínky? (projekt „Živá půda na obnovu polních cest a obnova krajiny“)?

Jedná se o cestu do Chobot, lze vyčistit – p. Bouška zadá, zjistí.

12. Jaký je záměr s bývalým sadem zahrádkářů?

Aktuálně záměr není, počítá se jen s kapacitou na rozšíření hřbitova a v současné době, aby půda neležela ladem, lze řešit krátkodobým záměrem – p. Bouška navrhuje schůzku.

13. Potřebná oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého (úprava v r. 2010, kdy byla na původní zachovaný podstavec pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého) – snaha uplatnit z participativního programu, ale máme problém s odhadem nákladů?

… oprava již byla komisí Čejetic zadána

14. Neukázněnost řidičů MHD – nedodržují trasu jízdy, nezajíždějí na určené zastávky (cestující pak musí nastupovat či vystupovat do silnice); jedná se o nepravidelné porušení předpisů, problematické doložit konkrétní dobu a konkrétního řidiče?

Problém je personální, řidičů je nedostatek – pro řešení stačí čas a číslo linky. Dne 18. 02. 2023 bude profesní školení řidičů, budou jim správné trasy připomenuty.

15. Požadujeme častější projíždění a kontrolu strážníky MP?

Z hlediska města jsou Čejetice „klidovou zónou“, proto je zde méně kontrol, v současné době jsou kontroly opět navyšovány kvůli sledování výskytu ptačí chřipky.

16. Je v plánu doplnit chodník v Koněvově ulici vedle serpentýny?

Při výstavbě chodníku na zmíněném místě je problém s financemi (chodník tam nikdy nebyl) a hlavně by tam obyvatelé i návštěvníci kosmetické provozovny přišli o parkování

Parkování je problematické v celých Čejeticích, protože silnice nejsou dle zákona dost široké na průjezd oběma směry a parkování; systém jednosměrek by také všem nevyhovoval …

17. Proč se ve městě a v naší příměstské části Čejetice nelikvidují pajasany, je to agresivní dřevina a již 14. 11. 2013 slíbil p. primátor, že je město bude likvidovat a nahrazovat jinými dřevinami. Ve Vodárenské ul. u klubu seniorů prorůstá zpod základů objektu a ve Vodárenské ul. před číslem 184 je jich několik a pořád přibývají?

Jedná se o škumpu orobincovou, ta se nikde nevysazuje – řešit na příslušném odboru; zmíněné místo ve Vodárenské ulici je v soukromém majetku, řešení je věcí majitele.

18. Proč město nepracuje lépe s organizacemi, které pomáhají zlepšovat kulturu města? Proč například nepodpoří tuto příměstskou část výstavbou malého kulturního domu? Tento dům by sloužil pro akce Baráčníků, TJF ale i dalších?

Existuje možnost participace města na akcích, lze řešit – akce schvaluje Rada města a nad rozpočtem lze jednat. Spolupráce s kulturními akcemi města je možná, dostaneme kontakt na pana Prunera

Výstavba „kulturního domu“ – nutnost místa pro spolkovou činnost je známá, rýsují se možná řešení – viz bod č. 1

19. Město již v minulosti s občany diskutovalo, že rozšíří místní hřbitov. Před volbami se o této skutečnosti nemluvilo. Jaký je aktuální stav věci rozšíření hřbitova v Čejeticích?

Pohřbívání na Novém hřbitově ukončeno, nutno dodržet tzv. tlecí dobu 10 let, teprve pak lze přesouvat, tj. do té doby žádné řešení není možné.

20. Proč kultura města nespolupracuje s organizacemi, které tvoří akce?

viz odpověď k č. 18

21. Proč dopravní podnik MB do příměstské části nevypraví autobusy menší tzv. minibusy.

Výběrové řízení na pořízení minibusů ztroskotalo (využily by se 4 pro město), pořizování dalších busů bude nutné, ve městě stoupá počet obyvatel, zvláště v okrajových čtvrtích.

22. U obchodu Coop byla nainstalována kamera, která je namířena na parkování před obchodem, kde je žlutá čára. Na tomto zákazu však většina občanů stejně stojí a celý záměr je tedy k ničemu? Jak dochází a jestli vůbec k pokutování za tyto přestupky tak, aby občané dodrželi tento záměr?

Kamera byla zřízena primárně kvůli školce a pokud někdo parkuje na žluté čáře, volat MP.

23. Jaký byl hlavní důvod nařízení přednosti zprava v příměstské části? Tuto zónu nedodržují ani občané a především ani dopravní podnik MB.

Cíl byl zklidnit dopravu a hledat řešení bez výjimek;

Námitka zavést přednost zprava až u statku má zastánce, p. Bouška nechá prověřit.

24. Jak postupovat při zjištění černé skládky?

Kdo zjistí, má volat MP, nejdříve se řeší majitel pozemku, pak může Compaq dostat zadáno vyčištění

Mladá Boleslav, dne 15. 02. 2023

Zapsala: Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment