Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nezařazeno

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejeticedne 28. 02. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb
Omluveni: p. Kouřil
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: p. M. Suder, p. Čeřovský

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné. Pan Král poděkoval za přání ke svému životnímu jubileu.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu ještě není zápis. Bude inovace zápisů (forma tabulky).

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem na podzim částečně, na jaře nutná nová revize
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – podle informace VaKu budou opravy v jarních měsících
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístěny patníky
 • za poškozený kontejner na elektroodpad byl dodán nový
 • opraveno zábradlí v lesíku na cestě k viaduktu
 • uklizeny pozůstatky po bezdomovcích pod Červenkou pod skálou
 • prověřit stav jedle před Coopem – zatím přihnojena (jako další stromy)

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
  – požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  podle jednání na Magistrátu má být vyčištěno v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodních větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát – objednaná
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr) – zůstává
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – námět podat žádost na Participativní program rekonstrukci celého pomníku – formulář je na stránkách mb-net, zeleň posoudit pí. Šulitková
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti – zůstává, Magistrát informován, ošetření na jaře
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami – zůstává
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku – zůstává
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi – zůstává
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává

c) Nové požadavky

 • hasiči dali svolení, aby cesta na Choboty byla upravena – shrabání a vypálení v době od března do dubna t.r. – cesta je města, komise požádá o svolení brigádnické úpravy této cesty – č. katastru 559/12
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké)
 • na dětské hřiště obnovit herní prvky (některé již starší)
 • vyměnit zámek u vrátek na dětské hřiště
 • na tartanovém hřišti leží kovová konstrukce – účel není znám

d) Připomínky hostů

 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů; nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan) – v současné době nutno kanalizaci pročistit
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém – situace stále opakuje!

e) Informace komise – upozornění

 • výhledově proběhne opět čištění silnic a ulic v obci

D a l š í j e d n á n í

ve středu 27. 03. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 01. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Mikeš, p. Srb
Omluveni: p. Král
Nepřítomni:
Hosté: p. Dlab, p. Suder

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné, popřál hezký a úspěšný nový rok a zahájil jednání. Pan Král oslavil v minulých dnech významné životní jubileum. Komise mu gratuluje a předseda mu předá drobný dárek.

I. Zprávy z Magistrátu
Předseda komise přečetl zápis, jsou tam uvedeny naše požadavky předané na Magistrát.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem na podzim částečně, na jaře nutná nová revize

b) Nesplněné požadavky

 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – informovat VaK
 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
  – požadavek na vyčistění a úpravu: při jednání p. Procházky s pí. Šulitkovou bylo přislíbeno vyčištění v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – opět vyřešeno ořezáním spodních větví – problém zúženého chodníku zůstává
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky– objednané
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává- houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát – zůstává
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr) – zůstává
 • poškozený kontejner na elektroodpad – nahlášeno na Magistrát . zůstává
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti – zůstává

c) Nové požadavky

 • uklidit pozůstatky po bezdomovcích pod Červenkou pod skálou
 • prověřit stav kanadské jedle před Coopem
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami

d) Připomínky hostů

 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů; nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan) – v současné době nutno kanalizaci pročistit.
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém (autobusy nejezdí okolo pomníku, ale od autobusové zastávky nahoru), může být způsobeno i tím, že silnice okolo pomníku není řádně udržovaná
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest

e) Informace komise – upozornění

 • biopopelnice budou od prosince vyváženy v liché týdny

D a l š í j e d n á n í

ve středu 28. 02. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Vážení a milí spoluobčané, hosté a návštěvníci Čejetic, přejeme hezký, pohodový a úspěšný nový rok 2024

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednáníKomise pro příměstskou část Čejeticedne 27. 09. 2023

Přítomni: p. Procházka, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král, p. Srb
Omluveni: pí. Bělská
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: pí. Soumarová

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání po prázdninové pauze.

I. Zprávy z Magistrátu
Z Magistrátu nové zprávy nejsou.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – komise žádá znovu prověřit
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště
 • ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku – zůstává
 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané vyžadují
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu  urgujeme vyjádření Magistrátu dle slibu na Veřejné schůzi na jaře t. r., protože se nic neděje, bude p. Procházka jednat s pí. Šulitkovou
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – vyřešeno ořezáním spodních větví – nedostatečné!
 • Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice jsou díry v silnici – rozpracováno – zůstává
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává
 • natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti
 • Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – o využívání se jedná, zájemci v současné době odřekli
 • požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – zůstává

c) Nové požadavky

 • výskyt bezdomovců: na stráni proti vysílači směrem k nádraží a pod skálou u cestičky nad Červenkou – p. Procházka zavolá MP
 • Koněvova ul. po pravé straně od viaduktu do zatáčky upravit břeh a křoviny – vadí parkujícím, od parkoviště do zatáčky vadí jedoucím autům
 • kaštan u sv. Jana má některé větve směrem do silnice uschlé – vhodné odstranit nyní, aby třeba nespadly pod tíhou sněhu
 • problém s auty odbočujícími ulicí Vodárenskou dolů k autobusové zastávce, nedodržují rychlost 30 km/hod. – lze doplnit opatření a donutit je k opatrnosti – označit přechod, dát retardér nebo?
 • je možné jednat s Letištěm Mladá Boleslav, aby upravilo koridor pro přistávání letadel tak, aby nelétala přímo nad hřištěm a středem obce?
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště
 • ulice Dalovická – přidat ještě jeden kontejner na plast
 • v Dalovické ulici nad Štrobachovými a vedle jejich zahrady je uřezaná větev, třeba uklidit
 • uřezané větve a tráva v příkopu u silnice z Dalovic po pravé straně – poznámka: 5 domů v této oblasti nemá biopopelnice
 • rozbitá výplň stěny autobusové zastávky u pomníku
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava

d) Připomínky hostů

 • pí. Soumarová – dotaz na opravu chodníku před jejich domem:
  ulice Vodárenská od č. 359 k č. 363 zůstal starý chodník z velkých
  desek a je značně nerovný – kdy se bude opravovat? nový chodník byl
  udělán vedle silnice, oba chodníky jsou používány

e) Informace komise – upozornění

 • vyzýváme občany, kteří nemají biopopelnici, aby si ji pořídili
 • zůstávají připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

D a l š í j e d n á n í ve středu 25. 10. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 06. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb

Omluveni:     p. Kouřil

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

Pan Vladimír Srb se stal novým členem naší komise.

I. Zprávy z Magistrátu

Z Magistrátu nové zprávy nejsou. Další schůze se koná až 20. 09. 2023.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu – komise žádá znovu prověřit – lze doložit foto

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod. – nebude se instalovat

– umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané vyžadují

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu ….. urgujeme vyjádření Magistrátu dle slibu na Veřejné schůzi na jaře t. r.

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice jsou díry v silnici – rozpracováno – zůstává

– propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – zůstává

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti

– Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – o využívání se jedná, zájemci v současné době odřekli

– požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – zůstává

– ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku – zůstává

c) Nové požadavky

– požadavek na nová vánoční světélka na dva vánoční stromy (u COOPu a u pomníku) – předáno na Magistrát

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

– oznámit na MP požadavek dohlédnout na prostor pod skálou u cestičky nad Červenkou – přebývají tam bezdomovci – kontrola byla provedena, informace ovšem nemáme

d) Připomínky hostů

e) Informace komise – upozornění

– připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

– lidé hází odpad z hrobů za hřbitovní zeď – neustále!

– nedůsledné nebo vůbec žádné třídění odpadů

Koomise přeje všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodové prázdniny a hezké léto.

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 27. 09. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 05. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král

Omluveni:     pí. Bělská

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Z Magistrát nové zprávy nejsou.

Chystá se prázdninový jízdní řád, připomínky prosíme zaslat co nejdříve na Dopravní podnik MB, panu Džuvarovslému.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu – komise žádá znovu prověřit – lze doložit foto

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) … odstraňovat se nebude, případné škody budou dle vyjádření hrazeny z pojištění Města MB

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – provedeno s jarní očistou

– tis u chodníku naproti zvoničce ostříhán, že nezasahuje do chodníku

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – podáno vysvětlení, že platí v celém městě, proto další cedule není třeba umisťovat

– opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)

– na tartanovém hřišti na betonové zdi opraven ohnutý basketbalový koš

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) –požadavek na vyčistění a úpravu

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– Koněvova ul. před č. 52 – 53 jsou díry v silnici – rozpracováno

– propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – zůstává

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů … Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání sadu a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – nálety odstraněny, o využívání se jedná

– požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ul. u viaduktu

c) Nové požadavky

– požadavek na nová vánoční světélka na oba stromy (u COOPu a u pomníku)

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

– ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku

– oznámit na MP požadavek dohlédnout na prostor pod skálou u cestičky nad Červenkou – přebývají tam bezdomovci

d) Připomínky hostů

– doplněny nové požadavky

e) Informace komise – upozornění

– připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

– lidé hází odpad z hrobů za hřbitovní zeď

– nedůsledné nebo vůbec žádné třídění odpadů

D a l š í   j e d n á n í ve středu 28. 06.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

Oslavy 100. výročí vzniku baráčnické obce Čejetice

Vážené tetičky, sousedé, obyvatelé Čejetic, hosté,

Je tu náš velký den. Již 27. května odpoledne se uskuteční na hřišti TJF Čechie Čejetice dlouho očekávaná akce.

Baráčníci Čejetice Vás co nejsrdečněji zvou na Oslavy 100. výročí vzniku baráčnické obce Čejetice. ❤️

Dne 13. – 14. 5. (sobota a neděle) – proběhne osobní zvaní po domácnostech v Čejeticích. Čejetice jsou rozděleny na 4 skupiny tetiček a sousedů.

Program 27.05.:

12:00 hodin – řazení průvodu na spojnici ulic Nezvalova a Příčná – do průvodu se můžete všichni zapojit!!! Součástí průvodu budou naši krojovaní sousedé na koních 🐴, prapory obcí, legionáři, děti s májkou, krojovaní, živá hudba a ostatní obyvatelé Čejetic.

12:15 hodin – odhalení a posvěcení památníku baráčníků 🎊 – průvod dojde k místnímu obchodu, na spojnici ulic Jabloňová a Vodárenská, zde bude odhalen památník baráčníků – odhalení provede rychtářka – Jaroslava Stará, syndik Luděk Čeřovský a soused Jaroslav Šebek. Posvěcení provede arciděkan Římskokatolické farnosti Ing. Mgr. Pavol POLÁČEK.

12:25 hodin – zasazení památného stromu ve Vodárenské ulici. 🌳

Dále bude průvod pokračovat ulicí Choboteckou na místní hřbitov. Zde budou položeny květiny zemřelým rychtářům a činovníkům, kteří se za 100 let podíleli na činnosti v Čejeticích. Průvod bude dále pokračovat ulicí Jabloňová. Návštěvníci se oddělí od průvodu na rohu ulice Jabloňová a U hřiště. Průvod projde ulicí U Hřiště a na sportovní stadion vstoupí zadním vchodem, kde bude slavnostní nástup.

13:00 hodin – kulturní program na hřišti:

Zahájení programu přivítaní rychtářkou Čejetic, rychtářem V. Župy, zástupcem města a legionáři.

Zavěšení vyšívané stuhy na prapor rychtářem V. Župy s. Karáskem.

Živá hudba Mladá dechovka Jablonec nad Nisou 🎺🎷🎼, folklorní soubory Šafrán, Jarošovci Mělník a Řepov, Česká beseda, taneční skupina NEXT, ZŠ Dalovice 🎼, MŠ Štěpánka Čejetice a další.

18:00 hodin dražba naší májky – dražbu řídí s. Luděk Čeřovský

19:00 hodin volná zábava v přední části hřiště s reprodukovanou hudbou – do ranních hodin.

Stánky s výrobky: perníčky, výrobky ze slámy, keramika, květiny, MiHáček (háčkované výrobky), 🪡 výrobky ze dřeva, Centrum 83 a další. ❤️

Stánky s občerstvením: 👨‍🍳👩‍🍳

Občerstvení pro vás zajistí Jarmila Klacková ve svém mobilním bistru. Těšit se můžete na její lahodné sezónní dobroty z domácích surovin, uspokojí vegetariány i masíčkáře. 🌮🥘 Sladké dobroty připraví Martina Jírová. 🍰 Zveme vás na vynikající kávu. ☕ Kavárna Pohoda – víno, 🍷nealkoholické ovocné pivo, 🍺 káva. Tři místa s pivem 🍺 a nealkoholické občerstvení obstará místní Krmelec u Štáce, který také nabídne klobásy, párky v rohlíku, nanuky, kýtu na ohni, 🍗 špekáčky, baráčníci Čejetice mají sladké dobroty a další. 🌮

Pro děti:

od 13:00 – 16:00h. Skácí hrad pro nejmenší a velký hrad pro děti větší, tetování a další…

V místní hospůdce – výstava krojů, fotek a kroniky baráčníků Čejetice – s historii Vás seznámí t. Marie Karbusová.

Akci moderuje Jan Stinka. 🎤

Hlavním pořadatelem s. Luděk Čeřovský.

Spolupořadatelé, kteří budou označeni šerpami se budou pohybovat po celém areálu. Tyto osoby Vám zodpoví případné dotazy.

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás! Vaši baráčníci z Čejetic. ❤️

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 04. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová

Omluveni:     p. Kouřil, p. Král

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Poslední zápis z Magistrátu je dost nejasný, zástupci na příštím jednání na Magistrátu upřesní naše požadavky.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu

b) Nesplněné požadavky

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny – oprava nedokonalá, uvolnilo se při čištění myčkou = požadavek na řádnou opravu

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – s jarní očistou

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu těchto polních cest

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – v jednání

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)

– na tartanovém hřišti na betonové zdi opravit basketbalový koš, je ohnutý

c) Nové požadavky

– Koněvova ul. před č. 52 – 53 jsou díry v silnici

– opravit propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – auta jezdí přes trávník, budou tam brzo propadliny – přebírá za Magistrát někdo odvedenou práci???

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní?

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů – Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání sadu a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

d) Připomínky hostů

– doplněny nové požadavky

e) Informace komise – upozornění

– čištění ulic v Čejeticích proběhne ve dnech 03. + 09. 05. 2023

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 31. 05.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 03. 2023

Přítomni:        p. Procházka, Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král

Omluveni:     pí. Bělská

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Slávek Jaroš

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Naše požadavky podle posledního zápisu byly předány.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstraněno
 • odstranit břečťan z pomníku padlých – při jarní očistě byl ostříhán
 • na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu – odstraněno
 • v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny
 • místo posprejované cedule „Nad Červenkou“ byla vyrobena a instalovaná nová cedule

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací
 • ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – s jarní očistou
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu této polní cesty
 • díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova
 • ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce
 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu
 • před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – v jednání
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

c) Nové požadavky

 • opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)
 • na tartanovém hřišti na betonové zdi opravit basketbalový koš, je ohnutý

d) Připomínky hostů

 • p. Jaroš se obrátil s požadavkem na vyřešení situace, kdy se od protilehlého domu p. L. Šimáčka (Koněvova 399, od jeho betonového plotu) odráží hluk projíždějících vozidel k jeho domu (Koněvova 62) – návrh je vysadit k tomuto plotu zeleň, která by hluk pohlcovala; zmínění obyvatelé jsou ochotni si ji vysadit a udržovat sami, jedná se pouze o svolení vzhledem k tomu, že výsadba by byla na obecním pozemku
 • dalším podnětem je zajištění bezpečnosti v tomtéž místě: silnice je přes zatáčku přehledná a nákladní automobily nedodržují předepsanou rychlost 50 km/hod., kterou mají dodržet až k poslednímu domu na hranici obce směrem na Dalovice

e) Informace komise – upozornění

 • z finančních důvodů budou velkoobjemové kontejnery až na podzim
 • biopopelnice jsou sváženy již 1x týdně
 • čištění ulic v Čejeticích proběhne ve dnech 03. + 09. 05. 2023

D a l š í   j e d n á n í   ve středu 26. 04.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 22. 02. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Mikeš

Omluveni:     p. Král, p. Kouřil

Nepřítomni:  

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Konalo se jednání na Magistrátu, předseda p. Džuvarovský, místopředseda p. Roman Kůtek. Naše požadavky byly předány, jsou buď zadány k řešení, nebo některé již splněny – viz níže.

15. 02. od 17 hodin se konala veřejná beseda příměstské části Čejetice na Magistrátu města MB – viz samostatný zápis.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– nové 2 koše za rozbité na odpadky: křižovatka ulic Vodárenská s Červenkou a ul. Nová v zatáčce před serpentinou

– opravené rozbité zavírání u kontejneru na elektroodpad za prodejnou COOP

– u borovice ve Vodárenské ul. u Černých je po kalamitě zlomená větev – odstraněno, uklizeno

– přísavník z plotu proti kontejnerům u vodárenské věže prorůstá nejen do chodníku ale už i do silnice – částečně odstraněno

– opravena houpačka na dětském hřišti

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“, případně vyrobit novou

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromů – bylo srovnáno, dále není akutní

– borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstranit

– odstranit břečťan z pomníku padlých – při jarní očistě

– na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.)

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 jsou uvolněné kameny

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu této polní cesty

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu

c) Nové požadavky

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je)

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ničí majetek města a jeho plody barví (dříve se používaly k barvení látek), při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva

d) Připomínky hostů

– nemáme

e) Informace komise – upozornění

– věnujte pozornost zápisu z veřejné besedy

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 29. 03.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Otázky na jednání obyvatel Čejetic při Veřejné besedě příměstské části Čejetice s představiteli města dne 15. 02. 2023 od 17 hod. na Magistrátu města Mladá Boleslav

Pan Bouška omluvil p. primátora Nwelatiho a vedl jednání – viz odpovědi:

 1. Stav vybudování prostoru pro setkávání obyvatel (varianta odkoupení budovy bývalého hostince – zmiňoval se pan primátor Nwelati v rámci předvolební akce v Čejeticích)?

S novým majitelem zmíněné budovy jednal p. Nwelati, p. Bouška nemá informace, zjistí.

2. Stav jednání ohledně situace paní Lady Kamínkové?

Řešení probíhá dále mezi soukromými osobami, žádný zásah ze strany Magistrátu.

3. Jak bude pokračovat výstavba nové části Nad Červenkou?

Nejsou informace, jedná se o soukromé investory.

4. Jak je zajištěna informovanost členů komise obecně o záměrech / postupech prací (členové komise jsou obyvateli tázáni a neumí odpovědět, když nemají informace)?

O investičních akcích by měly být informace v rámci Příměstské komise Magistrátu – pokud tam nejsou informace podávány, je třeba si dát požadavek.

5. Proč nejsou členové komise zváni k jednání o investičních a stavebních akcích v Čejeticích?

Jedná se o akce města, zástupci budou zváni, budou-li mít zájem.

6. Jak jsou koordinovány práce /opravy inženýrských sítí?

Ze strany Magistrátu je záměr akce koordinovat, jak jsou známy v časovém horizontu.

7. Zajištění prací firmy Compaq na čištění chodníků v zimním období?

Zajištění úklidu v požadované kvalitě není ani tolik problém peněz, ale lidí (300 km chodníků v MB celkem) à kdyby někdo z Čejetic měl zájem o tuto práci, lze ho zaplatit.

8. Bude probíhat ošetření chodníků herbicidem proti plevelům?

Na jaře se bude provádět mechanicky, v létě 3x alternativním herbicidem (než zakázaný Roundap) – lze také horkou párou, tam jsou ale problémy s technikou.

9.Jak lze zařídit ořezávání zeleně, která přerůstá z plotů a majitelé to sami nedělají (vadí to průchodnosti chodníků)?

Musí se byrokraticky: podat výzvu, oznámit městu přes komisi pro PK  … Jedná-li se o místa, kde je domluva nemožná, oznámit rovnou na Magistrát, tam pak lze zařídit ořezání.

10. Odstranění borovice za hřbitovní zdí, která větvemi zasahuje do prostor hřbitova, po poslední kalamitě ulomené větve – proč nemůže být odstraněna?

Ke kácení není důvod, bude se kontrolovat à případné vzniklé škody řešit z pojistky města.

11. Existuje program na obnovu polních cest – bylo by možné ho uplatnit na naše podmínky? (projekt „Živá půda na obnovu polních cest a obnova krajiny“)?

Jedná se o cestu do Chobot, lze vyčistit – p. Bouška zadá, zjistí.

12. Jaký je záměr s bývalým sadem zahrádkářů?

Aktuálně záměr není, počítá se jen s kapacitou na rozšíření hřbitova a v současné době, aby půda neležela ladem, lze řešit krátkodobým záměrem – p. Bouška navrhuje schůzku.

13. Potřebná oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého (úprava v r. 2010, kdy byla na původní zachovaný podstavec pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého) – snaha uplatnit z participativního programu, ale máme problém s odhadem nákladů?

… oprava již byla komisí Čejetic zadána

14. Neukázněnost řidičů MHD – nedodržují trasu jízdy, nezajíždějí na určené zastávky (cestující pak musí nastupovat či vystupovat do silnice); jedná se o nepravidelné porušení předpisů, problematické doložit konkrétní dobu a konkrétního řidiče?

Problém je personální, řidičů je nedostatek – pro řešení stačí čas a číslo linky. Dne 18. 02. 2023 bude profesní školení řidičů, budou jim správné trasy připomenuty.

15. Požadujeme častější projíždění a kontrolu strážníky MP?

Z hlediska města jsou Čejetice „klidovou zónou“, proto je zde méně kontrol, v současné době jsou kontroly opět navyšovány kvůli sledování výskytu ptačí chřipky.

16. Je v plánu doplnit chodník v Koněvově ulici vedle serpentýny?

Při výstavbě chodníku na zmíněném místě je problém s financemi (chodník tam nikdy nebyl) a hlavně by tam obyvatelé i návštěvníci kosmetické provozovny přišli o parkování

Parkování je problematické v celých Čejeticích, protože silnice nejsou dle zákona dost široké na průjezd oběma směry a parkování; systém jednosměrek by také všem nevyhovoval …

17. Proč se ve městě a v naší příměstské části Čejetice nelikvidují pajasany, je to agresivní dřevina a již 14. 11. 2013 slíbil p. primátor, že je město bude likvidovat a nahrazovat jinými dřevinami. Ve Vodárenské ul. u klubu seniorů prorůstá zpod základů objektu a ve Vodárenské ul. před číslem 184 je jich několik a pořád přibývají?

Jedná se o škumpu orobincovou, ta se nikde nevysazuje – řešit na příslušném odboru; zmíněné místo ve Vodárenské ulici je v soukromém majetku, řešení je věcí majitele.

18. Proč město nepracuje lépe s organizacemi, které pomáhají zlepšovat kulturu města? Proč například nepodpoří tuto příměstskou část výstavbou malého kulturního domu? Tento dům by sloužil pro akce Baráčníků, TJF ale i dalších?

Existuje možnost participace města na akcích, lze řešit – akce schvaluje Rada města a nad rozpočtem lze jednat. Spolupráce s kulturními akcemi města je možná, dostaneme kontakt na pana Prunera

Výstavba „kulturního domu“ – nutnost místa pro spolkovou činnost je známá, rýsují se možná řešení – viz bod č. 1

19. Město již v minulosti s občany diskutovalo, že rozšíří místní hřbitov. Před volbami se o této skutečnosti nemluvilo. Jaký je aktuální stav věci rozšíření hřbitova v Čejeticích?

Pohřbívání na Novém hřbitově ukončeno, nutno dodržet tzv. tlecí dobu 10 let, teprve pak lze přesouvat, tj. do té doby žádné řešení není možné.

20. Proč kultura města nespolupracuje s organizacemi, které tvoří akce?

viz odpověď k č. 18

21. Proč dopravní podnik MB do příměstské části nevypraví autobusy menší tzv. minibusy.

Výběrové řízení na pořízení minibusů ztroskotalo (využily by se 4 pro město), pořizování dalších busů bude nutné, ve městě stoupá počet obyvatel, zvláště v okrajových čtvrtích.

22. U obchodu Coop byla nainstalována kamera, která je namířena na parkování před obchodem, kde je žlutá čára. Na tomto zákazu však většina občanů stejně stojí a celý záměr je tedy k ničemu? Jak dochází a jestli vůbec k pokutování za tyto přestupky tak, aby občané dodrželi tento záměr?

Kamera byla zřízena primárně kvůli školce a pokud někdo parkuje na žluté čáře, volat MP.

23. Jaký byl hlavní důvod nařízení přednosti zprava v příměstské části? Tuto zónu nedodržují ani občané a především ani dopravní podnik MB.

Cíl byl zklidnit dopravu a hledat řešení bez výjimek;

Námitka zavést přednost zprava až u statku má zastánce, p. Bouška nechá prověřit.

24. Jak postupovat při zjištění černé skládky?

Kdo zjistí, má volat MP, nejdříve se řeší majitel pozemku, pak může Compaq dostat zadáno vyčištění

Mladá Boleslav, dne 15. 02. 2023

Zapsala: Marie Karbusová